Iskolai beiratkozás

2014.03.28 11:13

         

1103 Budapest, Gyömrői út 69.
 Tel: 432-2700, Fax: 260-3717
      www.hit.hu, hit@hit.hu

                                                                                                                

Felhívás

a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

 

A Hit Gyülekezete által fenntartott Palásti László Általános Iskola és Óvodában a 2014/2015. tanítási év első évfolyamára a beiratkozás időpontja 2014. április 28., 29., és 30-án, 8:00 és 18:00 óra között lesz. A beiratkozás helyszíne: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges (a 20/2012 (VIII.31.)  EMMI rendelet 22.§ (4.) bekezdése értelmében):

 1. a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
 2. az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (amennyiben a jelentkezés során még nem nyújtották be)
  1. óvodai szakvélemény, vagy
  2. nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, vagy
  3. sajátos nevelési igényű gyerekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye;
 3. a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 4. a gyermek személyi igazolványa (ha már van),
 5. a gyermek TAJ kártyája,
 6. amennyiben van, akkor a gyermek oktatási azonosító száma (a gyermek óvodája adja ki).

A szülők (gondviselők) adatainak kötelező nyilvántartásához a szülők részéről a következő dokumentumok bemutatása szükséges:

 1. mindkét szülő személyi azonosítására alkalmas személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
 2. mindkét szülő (gondviselő) személyi azonosítására alkalmas személyi igazolványa;
 3. amennyiben a gyermek gondviselője nem a vérszerinti szülő, akkor a gondviselői státusról szóló igazolás vagy okirat;
 4. nyilatkozat a közös szülői felügyelet gyakorlására;
 5. ha a szülők gyermek után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, akkor az erről szóló határozat vagy önkormányzati igazolás fénymásolata;
 6. ha a gyermek nem magyar állampolgár, akkor  vagy a menedékjogot igazoló okirat, vagy a letelepedési engedély, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyt (tartózkodási engedély, külföldiek személyazonosító igazolványa, külföldi útlevélben feltüntetett bevándorló jogállás);
 7. ha a gyermek nem magyar állampolgár, akkor a szülő kereseti igazolása.

Integrált iskolai nevelés sajátos nevelési igényű gyermekek számára az alapító okirat szerint valamennyi Hit Gyülekezete által fenntartott iskolában folyik. Nemzetiségi nevelés nem zajlik intézményeinkben.

Az iskolai felvétel írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz címezve az intézményvezetőjénél (Nkt. 37.§ (1-3)). A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést (Nkt. 38.§).

A 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja szabálysértésnek minősíti.

 

Budapest, 2014. április

Horváth András

Hit Gyülekezete

Oktatási Főigazgatóság