BESZÁMOLÓ és FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

„Játék az egész világ…”

NTP-KNI-18-0087

 

 

Az alábbi beszámolóval szeretnénk kifejezni köszönetünket az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett pályázatban való részvételért, és a program megvalósításához nyújtott 1.350.000 forint vissza nem térítendő támogatásért!

 

A Palásti László Általános Iskolában a sakkoktatásnak több éves hagyománya van. Több versenyen vettek már részt a gyerekeink, kisebb-nagyobb sikerrel. A tanórán kívüli tevékenységek szervezése során nagy hangsúlyt fektettünk a matematikai kompetencia fejlesztésére. Örömmel vettük a pályázati lehetőséget, ami hazai és határon túli köznevelési intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok működését támogatta.

A pályázati programunk a komplex tehetséggondozást tűzte ki célul, a játék sokféle lehetőségének felhasználásával. A gondolkodást komplex módon fejlesztettük a logikai játékok, a felfedezésre váró társasjátékok és a sakkoktatás bevonásával. A foglalkozások az együttes élményről, az alkotásról, a kreativitásról szóltak.

A sakk és a matematika kapcsolata vitathatatlan. A gyors helyzetfelméréssel a tanulók logikája fejlődött. A játék fejlesztette a döntéshozási, elvonatkoztatási képességeket és a kreativitást, ami szükséges a matematikai feladványok megoldása során is. Fejlődött a gyerekek kommunikációs és együttműködési képessége. Az egyszerűbb társasjátékok megtanulása után az összetettebb stratégiai játékok elsajátítása sem okozott problémát. A nyílt foglalkozáson a gyerekek örömmel adták át tudásukat a szülőknek, iskolatársaiknak. A tanulók szemlélete a valóság és a matematikai modell kapcsolatáról a játékok felhasználásával fejlődött. Valószínűségi játékokkal, kísérletekkel a valószínűségi szemléletet alapoztuk meg. A kooperatív játékok segítségével megélték a közös siker vagy a közös kudarc élményét, a csoportos együttlét örömét. A matematikai, a divergens gondolkodás, a kreativitás a program megvalósulása során fejlődött. Helyzetfelismerési képesség és az egymásra való odafigyelés, az események gyors lereagálása, a koncentrált figyelem a társas kapcsolatokban nélkülözhetetlen. Fejődött a gyerekek együttműködési képessége, megtapasztalták a megbízhatóság élményét, fejlődött a memóriájuk. Kis létszámú, differenciált foglalkozásainkon a játékosan segítettük a tehetséges gyerek erős oldalának fejlődését, a gyengébb oldalának megerősítését. A gyerekek térbéli-vizuális látásának fejlesztése segítette a matematikai és a logikai készségek fejlődését is. Olyan tevékenységeket valósítottunk meg, amelyek fejlesztették a tanulók gondolkozását és beszédkészségét. A beszédkészség fejlesztése kiemelt célunk volt, hiszen a szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű gyermekek ingerszegény környezetben nőnek fel, a családból hozott alacsony önértékelés valóságos hátrányt jelent. A Csodák Palotája meglátogatásával nem csupán a tanulási képességekre volt jó hatással, hanem a szociális hátrányokkal küzdő gyerekek világszemlélete is megváltozott. Tágult a társadalmi tudatuk, a földrajzi ismeretük.

A program során a gyerekek megismerték a játékok „természetét”, sokféle szabályt megtanultak, megtapasztalták, hogy még játszani is csak rendben érdemes! A szabadidős programelem lehetőséget biztosított az élményszerzésre, segített megérteni a természet jelenségeit, olyan szórakozást nyújtott, ami tudásként beépíthető az életükbe. A játék, mint örömforrás összefügg  a gyermek fejlődésével. A játék elősegíti az értelmi fejlődést, fontos szerepet játszik a szociális és érzelmi fejlődésben. A projekt során beszerzett eszközök felhasználásával a tanulók elkészíttették saját társasjátékukat, megfestették a játék során használt bábukat. Az eszközök helyes használatával a szociális kompetenciájuk fejlődött, az esztétikusan festett bábuk fejlesztették a szépérzéket. Az elkészült játékokat egy interaktív bemutató során tárták a „nagyközönség” – szülő, érdeklődők – elé. Ezen a foglalkozáson a szülők, diáktársak mellett az iskola pedagógusai is részt vettek. A programba bevont diákok iskolatársaiknak örömmel mutatták egyedi tervezésű, saját gondolataik alapján elkészült játékaikat, a szabályok betartását következetesen számon kérték. A több teremben zajló interaktív bemutató során fegyelmezetlenség nem volt, a játékok használata során a fegyelmezettség, az egymás tisztelete minden partnerben erősödött.

A projekt során elkészült egy 2 perces rövidfilm, ami a tehetséggondozó programunk bemutatásáról szólt. A rövidfilmet úgy készítettük el, hogy a foglalkozások képi rögzítése mellett interjúk is készültek 2 oktatóval. A videó rögzítésére digitális fényképezőt, az élőbeszéd rögzítésére hangfelvevőt használtunk.

A pályázat keretében beszerzett eszközöket a következő években is használni fogjuk, mivel a szabadidő hasznos eltöltése, a gyerekek fejlesztése továbbra is célunk.

 

Magy, 2019. június 28.

  

NTP-KNI-18
Játék az egész világ...

A „Játék az egész világ…” elnevezésű komplex tehetséggondozó program megvalósítása során a gyerekek (10 fő) hetente egy alkalommal, különböző csoportos foglalkozásokon vehetnek részt, amelyeken játékos matematikai feladatok, sakktaktikák és társasjátékok által fejlődik kreativitásuk, kombinációs készségük. A játék során együttműködési képességük erősödik, az elkészített társasjátékok növelik alkotóképességük szintjét. A „játékórán” kötetlen formában, jó hangulatban, észrevétlenül tanulnak és mindeközben még gondolkodásuk is fejlődik. (2019.01.21.)