Iskolai élet

Iskolánk olyan általános funkciót tölt be, mint az érték, az ember és felebarát tisztelete, személyiségfejlesztés, képességfejlesztés. Logikus, rugalmas gondolkodásra nevelünk.

A nevelő munka középpontjában az általános emberi értékek hangsúlyozása, erkölcsi tartás megteremtése, a társadalmi és természeti környezettel harmonikus kapcsolatban élő ember fejlesztése, alakítása áll.

Nagy gondot fordítunk a szocializációra, a tanyasi gyerekek hátrányainak leküzdésére. Képessé tesszük gyerekeinket az új értékek, ismeretek befogadására, új értékek létrehozására, konstruktív életvitelre. Elkötelezzük magunkat a feladatellátására, a vonzó iskolai színvonal megtartása és továbbfejlesztése mellett, a komfortélményt nyújtó iskolai környezet és légkör kialakítására.

 

Az iskolai nevelésünk középpontjában a gyerek áll. A pedagógusok személyes kapcsolataikkal, egyéni bánásmóddal teremtik meg a feltételeket az egyén fejlődéséhez. A "Játékos oktatás" (felkészültség oldó, megnyugtató hatású) a testi-lelki, szociális egészségkultúra egyensúlyának biztosítása. A gyermek számára az érzelmi biztonság megteremtésére törekszünk. Arra, hogy minden tanuló érezze jól magát az iskolában, vegye körül kellemes környezet, érezze azt magáénak. Legyen igénye környezetkultúrájának állandó fejlesztésére. A Biblia erkölcsi előírásai - amelyek általános polgári, erkölcsi szabályok is egyben – épüljenek be a gyermekek mindennapi életébe, az egymáshoz fűződő viszonyába.

Mindez segít a gyermeknevelésben, felvételiben, a családi élet fellendülésében. Kívánjuk, hogy ne csak az iskola puszta léte legyen érték az emberek szemében, hanem az itt folyó munka is példaértékű legyen.

Cél az, hogy minden gyerek a maga képességéhez képest előre tudjon lépni. Ebben a folyamatban a pedagógus legyen olyan alkotó, problémamegoldó ember, aki az egyénre szabott fejlesztés megoldása során a módszerek és a különböző tudományterületekről összegyűjtött és adaptált eljárások és eszközök sokaságát képes mozgósítani.

 

Alapgondolatunk, hogy minden gyerek fejleszthető. Az iskola sokszínű tevékenységet kínál a tudomány mai állásának, eredményeinek megismertetésére. Legyen alkalmas arra, hogy a művelődési hátrányokat kompenzálja. A korszerű számítástechnika oktatásának feltételei adottak. Helyi programjaink, a differenciált tanulásszervezési módok, a tehetséggondozás szolgálják, segítik a tanulók pályaválasztását, pályaorientációját. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal a hozzájuk leginkább közel álló módszerekkel foglalkozunk. A sajátos nevelési igényűek számára integrált oktatást szervezünk. Tanulási, magatartási, beszédzavarokkal küzdő gyerekeket szakemberekhez irányítjuk.

A képességfejlesztés az a terület, ahol az iskola eredményeket érhet el, ha össze tudja kapcsolni a gyerekek nagyfokú motiváltságával, a gyermeket tiszteletben tartó magatartási kultúrát tapintatosan alakító nevelési kultúrával. Így tudjuk a kettős feladatot megoldani a hátránykompenzálást és a tehetséggondozást. Minőségi oktatás keretében törekszünk arra, hogy az etnikai kisebbséggel, bajbajutottakkal szolidárisak legyünk.

 

Törekszünk arra, hogy minden iskolánkban tanító pedagógus azonos nevelői szemlélet valósítson meg a nevelő-oktató munka során. Jellemezze munkánkat a következetes követelés és igényesség, a tanulók emberi méltóságának, jogainak tiszteletben tartása. Megalapozzuk a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására, kialakítjuk a képességeket a közös ügyek felelős intézésére.

Cél az ismeretterjesztés, a szakirányú és gyakorlati megmérettetés akár egyénileg, akár csapatban különböző szintű szaktárgyi versenyeken.

 

Tudatosítjuk minden tanulóban az erkölcsi értékeket, erősítjük, hogy ugyanannak az országnak, nemzetnek vagyunk a polgárai, ugyanaz a történelmünk, a jövőnk. Több szál köt össze minket, mint szétválaszt.

A Biblia erkölcsi előírásainak - amelyek általános polgári, erkölcsi szabályok is egyben - meghonosítása. A Biblia nélkül nem lehet sem irodalmat, sem történelmet tanítani.